ARLISSARLISS 2005

2005-01-01

September 21 – 23
Under the bad conditions of sand storms and heavy rain,
NOKONOKO (Tohoku University) won the competition!
The record was 220[m] to the target.

Comeback Competition Results

Team reports (by Akiko Kanai)

Kagawa University
JAXA
Souka University
Takadama Lab, TITECH
Matsunaga Lab, TITECH Senior TeamJunior Team
The University of Tokyo SHY-QParty of SunTeam JoyToyA-boysM2
Tohoku University Rover TeamSatellite Team
Nihon University CBC-03 (Grads)SAROS (Undergrads)

Team Name Members CanSat Name Photo Strategy
G set
(Soka University
Kuroki Laboratory)
No control
Haruki Shiroma
Sachiko Katsumoto
Tadatoshi Koba
Hiroshi Chano
Takashi Fujinami
Yusuke Murashima
Seiji Kuroki
Sixteen(16) 16 by land
Blue Collars
(JAXA)
1340m(No.2)
Shinji MITANI
Tatsuya ENDO
Yohei SATO
Daisuke JODOI
TAMIO-IV tamio iv by air
University of Tokyo 1
No control
Yoichi Hatsutori
Hironori Sahara
Yoo Il Yun
SHY-Q shy-q by air
University of Tokyo 2
No control
Fumiki sasaki
Yuta Nojiri
M2 m2 by air
University of Tokyo 3
No control
Shinya Chikura
Hideaki Katagishi
Yoshitaka Suzuki
Takashi Tanaka
Party of Sun pos by land
University of Tokyo 4
No control
Yasuhiro Kusakawa
Motohiro Ide
Seigo Koga
Yusuke Kobayashi
Itaru Doi
Hirai Kentarou
Keigo Hori
Tomonori Yagi
Ryosuke Nishi
Team JoyToy joytoy by air
University of Tokyo5
No control
Masaru Koga
Takaya Inamori
Minoru Inui
Motohiro Inoue
Takayuki Taguchi
Keigo Yoshida
A-Boys cbc03 by land
Nihon University 1
No control
HASHIGUCHI SOTARO
OKINO SATOSHI
SATO TOSHITAKA
CBC-03 cbc03 by air
Nihon University 2
7300m(No.3)
ARITA KOSUKE
ARAKI YUTA
ITO YUKI
KATAYAMA NORIMASA
YAMAGUCHI AKIRA
URITA AKIRA
SAROS saros hybrid
(by air and land)
Tohoku University
222m(Winner)
Daisuke Endo
Shun Onda
Masashi Shibahara
Shigehito Shimizu
Akiko Miwa
NOKO NOKO saros by land
Tokyo Institute of Technology
(Takadama lab)
No control
Higo Takayuki
Toriihara Sigeru
Yoda Toyoki
Miyasita Noritosshi
Fujihara Yusuke
Kawai Tetsurou
Sugasaki Daichi
Murakami Takuma
Hattori Kiyohiko
First Step 1st step by land
Tokyo Institute of Technology
(Matsunaga lab)
No control
Yoshiharu Mohri
Masanobu Inubushi
Kaoru Ohashi
Ryu Suzuki
Katsutoshi Mizuno
Fumiya Yajima
Mo-SAT mosat by air
Kagawa University
No control
Takeshi Yamamoto
Hideki Yoshihara
Can-Kagawa cankagawa by air

Other Teams (original mission)

Nexus (Soka University)
MoPSAT (Soka University)
LSS’s Open Class(Matunaga lab, Titech)
Patos(Tohoku University)
University of Nevada